Pravilnik o privatnosti

Tendercom d.o.o. vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade. Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Pre prikupljanja podataka, Tendercom d.o.o. obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka Tendercom d.o.o., Nehruova 51, Novi Beograd.

Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja Tendercom d.o.o. internet portala, bezbednost članova internet servisa, i omogućavanje elektronskog poslovanja članovima internet servisa u skladu sa zakonom.

Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika elektronskog poslovanja, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.

Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u Tendercom d.o.o. koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, lica sa kojima član stupa u obligacioni odnos (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa) kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.

Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude član Tendercom d.o.o. internet portala nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o elektronskoj trgovini, radi ostvarivanja članstva u tim servisima.

Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak članstva, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja članstva, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.

Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su: Ime, prezime, datum rođenja, pol, adresa, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona, e-mail adresa, JMBG, broj lične karte za fizička lica, odnosno matični broj i PIB za pravna lica i IP adresa svakog pojedinog pristupa servisima.

Prilikom registracije Korisnik ostavlja zatražene podatke i dobija korisničku šifru, koju dodeljuje portal. Fizička lica dobijaju broj 000.001 - 500.000, a pravna od 500.001-1.000.000. Pod tim brojem Korisnik se prijavljuje, a šifru bira sam.

Tek nakon zaključenja tendera, Tendercom d.o.o. daje podatke preduzeća, koje je pobedilo na tenderu, ponuđaču. Dakle, samo ponuđač i odabrani izvođač stupaju u kontakt, dok drugi učesnici tendera mogu videti ponudu, koja je pobedila na tenderu. Na taj način sprečavaju se zloupotrebe.

Tendercom d.o.o.