Uputstvo za korišćenje

Korisnik - sva fizička i pravna lica učlanjena na portal Tendercom d.o.o.

Naručilac - sva fizička i pravna lica koja postavljaju tender

Ponuđač - učesnik u tenderu, pravno lice koje nudi dobra, pružanje usluga ili izvođenje radova. Fizička lica ne mogu biti ponuđači

Prilikom učlanjenja na intenet portal Tendercom d.o.o. i ostavljanja traženih podataka, Korisnik dobija svoj korisnički broj (nasumično izabran broj od 000001 do 500.000 za fizička lica i od 500.001 do 1.000.000 za pravna lica). Šifru (password) korisnik sam bira. Pod dodeljenim korisničkim brojem Korisnik se nadalje pojavljuje na portalu, čime mu se garantuje privatnost (link ka Pravilnik o privatnosti). Učlanjenje za fizička lica je besplatno, a za pravna prema cenovniku (link ka cenovniku). I fizička i pravna lica su u obavezi da preuzmu Ugovor (link ka ugovoru) i potpisan i/ili overen dostave Tendercomu, u roku od najviše 7 dana.

Naručilac postavlja tender, u određenoj kategoriji, koji mora da sadrži određene uslove: vreme trajanja tendera, vreme - datum početka posla, mogućnost podizanja-dostavljanja potrebne dokumentacije, kvalitet, količina i opis dobara, radova i usluga, mesto izvršenja usluge/radova ili isporuke dobara, popunjavanje zadate forme, itd. Kada tender Naručioca bude postavljen na portalu, Tendercom d.o.o. sms-om i/ili e-mailom obaveštava ponuđače o oglašavanju tendera u realnom vremenu (automatski). Postavljeni tender mogu da vide isključivo Naručilac i Ponuđači. Ponuđači ne mogu da vide druge ponude, dok naručilac ne odabere najpovoljnijeg ponuđača. Tokom trajanja tendera Naručilac je u obavezi da odgovara na sva dodatna pitanja ponuđača. Maksimalna veličina priložene dokumentacije je do 5 Mb. Prilikom davanja ponude, ponuđači cenom obuhvataju i troškove izrade ponude. Po isteku trajanja tendera Naručilac je u obavezi da u roku od najviše 72 sati od završetka tendera odabere ponuđača i izvrši uplatu prema usvojenoj ponudi na račun Tendercom d.o.o. Prilikom izbora ponuđača, naručilac je u obavezi da obrazloži razloge za izbor (rok, cena, ostali uslovi). Tendercom d.o.o. je u obavezi da u roku od 24 sata (izuzev vikendom i praznicima) izvrši uplatu na račun ponuđača, umanjeno za iznos provizije Tendercoma d.o.o. (videti Cenovnik-tabelu sa provizijama). Nakon uplate iznosa na račun Tendercom d.o.o. Naručilac dobija kontakt podatke firme - ponuđača pobednika na tenderu. Ukoliko Naručilac odustane od posla, dužan je da nadoknadi ponuđaču, čiji je tender prihvatio, navedeni iznos troškove izrade tendera. Na taj način se ponuđačima garantuje ozbiljnost Naručioca/tendera.


Kompenzacije i cesije

Informacije o kompenzacijama i cesijama su javne za sve korisnike portala. Učesnici u kompenzaciji i cesiji mogu biti samo pravna lica. Provizija Tendercoma za ostvarene usluge je prema cenovniku (videti prilog)


Zapošljavanje

Članstvo na portalu Tendecom d.o.o., omogućava pravnim licima postavljanje oglasa za angažovanje potrebnih kadrova za stalne, privremene, povremene i honorarne poslove. Kandidati za određena radna mesta - korisnici portala Tendercom d.o.o. se prijavljuju na konkurs, a poslodavac je u obavezi da svim kandidatima pošalje obaveštenje o prijemu prijave i odgovori o razlozima za prijem/odbijanje kandidata.

Bilo kakvo kršenje ugovornih obaveza i pravila ima za posledicu trajno uklanjanje sa portala Tendercom d.o.o.

Tendercom d.o.o.